Liga polska
Wiktor Lampart
21.V.2001, Rzeszów, Polska
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2017 I Rzeszów 12 58 11 16 13 13 2 3 - 78 6 84 5,79 42
2018 I Rzeszów 18 68 26 16 13 11 1 - 1 123 12 135 7,94 19
2019 E Lublin 14 57 11 14 17 15 - - - 78 10 88 6,18 30
2020 E Lublin 14 49 6 7 13 16 1 - 4 45 6 51 4,16 53
2021 E Lublin 18 68 19 17 16 14 - - 2 107 16 123 7,24 20
2022 E Lublin 20 78 14 19 22 23 - - - 102 17 119 6,10 30
Suma   96 378 87 89 94 92 4 3 7 533 67 600 6,35  
Liga angielska
Wiktor Lampart
21.V.2001, Rzeszów, Polska
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
          Nie startował                  
Suma   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Liga szwedzka
Wiktor Lampart
21.V.2001, Rzeszów, Polska
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2022 ES Piraterna 4 16     8 8 - - - 8 2 10 2,50 NS
Suma   4 16 0 0 8 8 0 0 0 8 2 10 2,50  
Liga duńska
Wiktor Lampart
21.V.2001, Rzeszów, Polska
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
          Nie startował                  
Suma   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0